Krachtig Kiezen | KeuzeKunst

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van KeuzeKunst

KeuzeKunst, Rinske ter Welle
Dreef 14
7255 WV Hengelo Gld
KVK: 73594407

1. Algemeen

1.1 Begripsbepaling. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: Eigenaar KeuzeKunst dat als zelfstandige ondernemer deze voorwaarden hanteert.
Opdrachtgever: de contractuele wederpartij, zijnde een onderneming of een particulier, van de Ondernemer.
Cliënt: de persoon (zijnde een particulier of een werknemer of cliënt van Opdrachtgever) op wie de door de Ondernemer uit te voeren begeleidings- en/of trainingswerkzaamheden betrekking hebben.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Ondernemer, op alle overeenkomsten die de Ondernemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 De Ondernemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever zich schriftelijk of per email akkoord verklaart met de offerte van de Ondernemer.

2.3 Als Opdrachtgever aan de Ondernemer mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekt, mag de Ondernemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij de aanbieding hierop baseren.

3 Prijs

3.1 De Ondernemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals uit hoofde van belastingen of licenties) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. De Ondernemer brengt de Opdrachtgever hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte.

3.2 Het eerste lid is niet van toepassing op overeenkomsten met particulieren.

3.3 Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

4. Adviezen
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van de Ondernemer die geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

5. Geheimhouding

5.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen.

5.2 De Ondernemer behandelt informatie van en over Cliënt vertrouwelijk. Alleen en voorzover Cliënt toestemming geeft, rapporteert de Ondernemer hierover aan Opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen vóór aanvang van de werkzaamheden worden afgeweken. Informatie over de voortgang van de werkzaamheden valt hierbuiten.

6. Intellectuele eigendom

6.1 De Ondernemer behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.

6.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht die de Ondernemer voor Opdrachtgever uitvoert.

6.3 Opdrachtgever vrijwaart de Ondernemer voor aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1 De Ondernemer verplicht zich om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de actuele stand van het vakgebied en de wetenschap.

7.2 De Ondernemer leeft bij uitvoering van zijn werkzaamheden de Gedragscode van de beroepsvereniging Noloc na.

7.3 De Ondernemer spant zich naar beste vermogen in om het resultaat dat met de overeenkomst wordt beoogd, te bereiken.

7.4 Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is de Ondernemer gerechtigd om de werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij calamiteiten waarmee de Ondernemer zijn dienstverlening aan Opdrachtgever waarborgt.

8. Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 De Ondernemer heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende omstandigheden die buiten zijn schuld, risico- en invloedssfeer liggen.

8.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding..

8.3 Omstandigheden die een overmachtsituatie voor de Ondernemer opleveren zijn in ieder geval: stakingen en werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen en extreme weersomstandigheden.

9. Wijzigingen in de opdracht

9.1 Indien de omvang van de aan de Ondernemer verstrekte opdracht na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is de Ondernemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.2 Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9.3 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de opdrachtomschrijving dienovereenkomstig aanpassen.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Tenzij anders is overeengekomen, geldt de volgende betalingstermijn: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum. Bezwaren tegen het bedrag van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is geschied, treedt automatisch verzuim in.

10.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van de Ondernemer een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. De Ondernemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

10.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op de Ondernemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de Ondernemer in staat van faillissement geraakt.

10.4 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd conform de regeling in art. 6:119 BW of art. 6:119a BW.

10.5 Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is Opdrachtgever aan de Ondernemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

10.6 Indien de Ondernemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

11 Ontbinding

11.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met de Ondernemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de Ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. De Ondernemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het hem toekomende te vorderen.

11.2 Een en ander laat onverlet de overige aan de Ondernemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

11.3 De Ondernemer is in geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

11.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door de Ondernemer onmogelijk maakt en/of verhindert, heeft de Ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.5 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt de Ondernemer het recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

12 Klachten

12.1 Een klacht dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht.

12.2 Indien de klacht gegrond is worden de geleverde diensten na overleg aangepast of vergoed. De klacht schort de verplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

13 Aansprakelijkheid

13.1 De Ondernemer is bij haar activiteiten soms afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar de Ondernemer weinig of geen invloed op kan uitoefenen. De ondernemer kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met de Ondernemer of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met de Ondernemer.

13.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de Ondernemer aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie.

13.3 Iedere aansprakelijkheid van de Ondernemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegend gederfde omzet of winst.

13.4 De Opdrachtgever vrijwaart de Ondernemer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten van de Ondernemer.

13.5 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de Ondernemer mocht lijden ten gevolge van een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.