Krachtig Kiezen | KeuzeKunst

Privacyverklaring KeuzeKunst
Dit is de privacyverklaring van KeuzeKunst. Jouw privacy als klant van mijn bedrijf vind ik ontzettend belangrijk. In deze privacyverklaring lees je daarom hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga.

Contactgegevens:
www.keuzekunst.nl
Rinske ter Welle
Dreef 14 7255 WV Hengelo (Gld)
rinske@keuzekunst.nl
KvK: 73594407

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Als jij klant wordt bij mij, sluiten we een overeenkomst. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, heb ik informatie van jou nodig. Zonder deze informatie, kunnen we helaas geen overeenkomst met elkaar sluiten.

Voor het uitvoeren van de overeenkomst heb ik de volgende informatie van jou nodig: Naam, Adres, E-mailadres, Geboortedatum en Bankrekeningnummer. Daarnaast maak ik tijdens de coaching voor jou een dossier aan waarin ik notities maak over het traject en gebruik ik vragenlijsten waarmee jij informatie aan mij kunt verstrekken.
Bij online cursussen kun je ook gebruik maken van een online community. Daarvoor kan het nodig zijn dat ik jouw social media-naam weet om jou toegang te geven.

De gegevens die ik verwerk, krijg ik van jou. Jij geeft de informatie zelf door. Ook kan de organisatie waar jij lid van bent bij mij diensten afnemen: dan ontvang ik jouw contactgegevens van deze organisatie.

Contact opnemen
Via mijn website kun je een contactformulier invullen. Daar moet je jouw voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer invullen. Die informatie heb ik nodig om jou van de informatie te kunnen voorzien die jij hebt opgevraagd.

Bijhouden van de administratie Om mijn administratie bij te houden, maak ik gebruik van administratiesoftware. Deze software verwerkt jouw naam, adres, bankrekeningnummer en andere informatie die op de factuur staat. Om de overeenkomst uit te voeren, is het noodzakelijk dat deze gegevens verwerkt worden.

E-mail Voor het versturen van geautomatiseerde e-mails (bijvoorbeeld de nieuwsbrief of een online cursus) gebruik ik e-mailsoftware van LaPosta. Deze software verwerkt jouw naam en e-mailadres.

Als je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, verwerk ik jouw gegevens alleen op basis van jouw toestemming en deze toestemming kun je altijd intrekken. De e-mails die je hebt ontvangen voordat je de toestemming introk, blijven rechtsgeldig verstuurd.

Cursusplatform
Mijn cursus draait op het een platform van een derde. Omdat jij toegang moet krijgen tot dit platform, geef ik jouw e-mailadres aan dit platform.

Sessies Sessies kunnen live plaatsvinden of bijvoorbeeld via Zoom. Ik verstrek jouw gegevens niet aan Zoom, jij krijgt van mij een link tot de meeting.

Jouw traject/dossier Om met elkaar in contact te blijven, maak ik gebruik van diensten zoals Voxer, WhatsApp, Telegram en Facebook. Ik geef jouw gegevens niet zelf door aan deze partijen: jij maakt daar zelf een account aan. Voor het maken van afspraken gebruik ik Calendly en ook sla ik jouw telefoonnummer op in mijn telefoon. In het kader van jouw traject kun jij mij dingen vertellen over jouw gezinssituatie, mogelijke belemmerende factoren in jouw persoon of andere omstandigheden. Al deze informatie is van belang om jou zo goed mogelijk te begeleiden.

Bewaartermijn Jouw persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit betekent dat gegevens die ik voor de Belastingdienst moet bewaren (zoals facturen) zeven jaar bewaard worden. In het geval dat een beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten bewaartermijnen verplicht, zal ik mij daaraan houden. Overige gegevens verwijder ik uiterlijk twee jaar nadat ik ze niet meer gebruik. Na het uitschrijven voor de nieuwsbrief, verwijder ik je gegevens uiterlijk na drie maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden Uiteraard verkoop ik jouw gegevens niet aan derden en ik zal ze ook niet zomaar delen met derden. Delen met derden gebeurt alleen maar als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld als ik gebruik maken van software (zoals je hiervoor hebt kunnen lezen). Met deze partijen heb ik verwerkersovereenkomsten gesloten, maar ik blijf de verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Cookies Ik maak geen gebruik van cookies.

Gegevens naar de VS Ik werk met enkele partijen die niet in de EU zijn gevestigd, maar in de Verenigde Staten (namelijk Calendly). Ik heb onderzoek gedaan naar welke beveiligingsmaatregelen deze partijen hebben genomen om jouw gegevens te beschermen (zoals encryptie en pseudonimisering) en ik heb deze partij pas ingeschakeld toen ik overtuigd was van het beschermingsniveau. Uiteraard heb ik verwerkersovereenkomsten gesloten en heb ik aanvullende afspraken gemaakt met deze partijen. Daarbij heb ik een risico-afweging gemaakt van de soort informatie die erheen gaat.

Geautomatiseerde besluitvorming Er is bij mij geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

Jouw rechten De AVG geeft jou diverse rechten. Je mag jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Ook mag je eventuele toestemming voor de verwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek zoals bedoeld in dit artikel sturen naar rinske@keuzekunst.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, reageren op jouw verzoek.

Klachten Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard hoor ik het ook graag van jou als je een klacht hebt.

Beveiliging Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een voorbeeld van het beveiligen van jouw informatie is via het gebruiken van een beveiligde website (SSL-certificaat) en denk ook aan tweefactor authenticatie. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Heb je vragen?
Neem dan contact op via rinske@keuzekunst.nl

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden. Op mijn website vind je altijd de meest actuele versie.

Januari 2023