Krachtig Kiezen | KeuzeKunst

Privacyverklaring
Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
KeuzeKunst, Rinske ter Welle
KvK nummer: 73594407
Dreef 14, 7255 WV Hengelo Gld
Rinske@keuzekunst.nl

KeuzeKunst verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld door de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
KeuzeKunst verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens;
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
• Geboortedatum en –plaats;
• Geslacht;
• Functionele mogelijkheden en belastbaarheid;
• Gegevens in een plan van aanpak;
• Gespreksverslagen;
• Inhoud van communicatie;

Doeleinden
KeuzeKunst verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het klantenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Het bieden van begeleiding op maat;
• Het verzorgen van trainingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie verderop bij “Profilering” );

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst
met u, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld
verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat KeuzeKunst hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan KeuzeKunst persoonsgegevens uitwisselen.
KeuzeKunst kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van
derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, organisaties waar
de (studie)loopbaancoaching voor gedaan wordt, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In
het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden
mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer KeuzeKunst
aan een wettelijke verplichting moet voldoen. KeuzeKunst zal uw gegevens niet
verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
KeuzeKunst zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat KeuzeKunst zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft KeuzeKunst passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering
Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages.
Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten
U heeft het recht om KeuzeKunst een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u KeuzeKunst verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

KeuzeKunst
T.a.v. Rinske ter Welle
Dreef 14
7255 WV Hengelo Gld
rinske@keuzekunst.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.
KeuzeKunst kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.